ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητα για εμάς. Η εταιρεία «GOLDEN ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΠΕ» (εφεξής «Golden Travel») διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να ενημερωθείτε σχετικά με το πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες σχετικά με εσάς που σας ταυτοποιούν ως άτομο, όπως τα στοιχεία του διαβατηρίου σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Γενικά το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απευθείας και μόνο από εσάς, είναι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, δηλαδή για να διευκολυνθεί η οργάνωση του ταξιδιού σας και οι σχετικές κρατήσεις και για να φροντίσουμε την παροχή των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας.

Τέτοιες πληροφορίες τις οποίες συνήθως επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), τα στοιχεία των ταξιδιωτικών σας εγγράφων (όπως στοιχεία ταυτότητας, διαβατηρίου, θεώρησης εισόδου), στοιχεία που σχετίζονται με τυχόν προγράμματα πίστης (στοιχεία τακτικών επιβατών), στοιχεία χρέωσης, όπως και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του ταξιδιού σας και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να οργανώσουμε για εσάς (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου, συμμετοχή σε συνέδρια) ή που απαιτούνται από τον σχετικό μεταφορέα (π.χ. αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες).

Για ποιο σκοπό και με ποια βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια κράτηση ταξιδιού ή ένα ερώτημα, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι για να σας παρέχουμε ταξιδιωτικές συμβουλές ή να σας βοηθήσουμε να κάνετε κράτηση ταξιδιών ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Συνεπώς, η Golden Travel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και εντός του πλαισίου της σχετικής συμφωνίας. Άλλοι σκοποί επεξεργασίας που σχετίζονται με την προσφορά των υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν, εσωτερικούς λογιστικούς και διοικητικούς σκοπούς, τη διευκόλυνση συμμετοχής σας σε τυχόν προγράμματα πίστης των σχετικών παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τις ισχύουσες μεταναστευτικές ή άλλες απαιτήσεις σχετικά με το ταξίδι σας, καθώς και άλλους σκοπούς που επιτρέπονται ή απαιτούνται από το νόμο (π.χ. αποτροπή απειλής για την ασφάλεια ή για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας).

Η Golden Travel έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των ακόλουθων νομικών λόγων: για την εκτέλεση συμφωνίας μεταξύ της Golden Travel και ενός πελάτη, βάσει  των έννομων συμφερόντων μας ή για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Golden Travel δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο. Η ακριβής περίοδος εξαρτάται από τον σκοπό επεξεργασίας των πληροφοριών και γενικά τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα παρέχονται οι υπηρεσίες ή για όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων της Golden Travel. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η Golden Travel λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παρέχονται σε τρίτους μόνο βάσει νομικών λόγων, όπως για παράδειγμα όταν ζητούνται πληροφορίες από τις ελεγκτικές ή εποπτικές αρχές ή αν απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στις συμφωνίες που συνάπτονται μαζί σας.

Η Golden Travel μπορεί να αναθέσει σε τρίτους την υποστήριξη των υπηρεσιών που προσφέρει (π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών λογισμικού). Αυτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν (μερική) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που αυτά τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις ίδιες νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας όπως η Golden Travel.

Επίσης, όταν προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνούμε με τις σχετικούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών και μεσολαβούμε εκ μέρους σας για την κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς. Αυτό περιλαμβάνει την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων, διοργανωτές συνεδρίων ή άλλους παρόχους, οι οποίοι εκπληρώνουν τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι πάροχοι μπορεί να βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, και αναλόγως του ταξιδιωτικού προορισμού σας, είναι πιθανόν τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε παραλήπτη εκτός Ε.Ε. Οι διαβιβάσεις εκτός Ε.Ε. λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά και μόνο λόγω των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, καθώς είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Εκτελούντες την επεξεργασία εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Golden Travel, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Golden Travel, καθώς και δικαίωμα να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή την διόρθωση των στοιχείων αυτών (π.χ. όταν υπάρχουν ανακριβείς πληροφορίες),
  • το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και η Golden Travel δεν έχει έννομο συμφέρον να τα διατηρήσει),
  • το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
  • το δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις,
  • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν, μέσω της λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα,
  • το δικαίωμα να μην εξαρτάστε αποκλειστικά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε περίπτωση δημιουργίας προφίλ ή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με νομικές συνέπειες,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που θέλετε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

«GOLDEN ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΠΕ» (MH.T.E. 0207E60000451800)

Αιγάλεω 8, Πειραιάς

Τηλ.: +30 210 4061140

Fax: +30 210 4061144

Email: gtravel03@goldentravel.gr